Baca masing teleb sempalan dongéng di handap ! Baheula, di hiji kampung aya saurang budak lalaki. Égon ngaran éta budak téh. Hanjakal éta budak téh kacida malesna sarta sok ngalawan ka nu jadi indung. Kalakuan séjénna anu goréng téh nyaéta resep pisan ngadukeun domba. Dina hiji poé, Égon indit bari nuntun domba jalma anu begang lantaran teu diurus muru ka tegalan paranti manéhna ngadiukeun domba. “Héy, Ro. Yu urang adukeun deui domba téh,” ceuk Egon ka Suhro nu geus nyampak di éta tempat. “Ké heula atuh Gon, domba kuring mah can seuseuheun satuan,” jawab Suhro. “Allah…teu pira ogé sato atuh, Ro. Keur naon dipikanyaah ogé, domba mah moal ngartieun ieuh!” “Enya ari moal ngartieun téa mah, tapi sarua baé jeung urang hayangeun baranghakan.” “Bener, Ro. Sok lah geura prung adukeun, ngarah ramé yeuh!” ceuk Si Aron ngahatéan. Akhirnya Suhro éléh déét. Domba maranéhna nu can seubeuh nyatuan téh dipaksa sangkan diadu. Bletak…bletak…sora tanduk diadu matak linu kadéngéna. Suhro, Égon jeung Aron mah teu boga kapur sok komo karunya. Maranéhna anggur ting aréngklak bari sareuri suka pisan ningali domba nu keur silih teunggar téh. Lila ogé diadu éta domba téh. Akhirnya domba Égon béakeun tenaga, tuluy lumpat ngajauhan domba Suhro. Suhro jeung Aron ngékéak Égon nu lumpat ngudag domba adu lumpat kana rungkun. “Héy ! Néangan saha manéh ?” teu kanyahoan aya nu nyentak ka Égon. Égon ngalieuk ka lebah datangna éta sora. Gebeg manéhna ngarénjag, sabab nempo hiji lalaki sembada sarta beungeutna perenges pikasieuneun. Palaku utama dina éta dongéng nyaéta?

Baca masing teleb sempalan dongéng di handap ! Baheula, di hiji kampung aya saurang budak lalaki. Égon ngaran éta budak téh. Hanjakal éta budak téh kacida malesna sarta sok ngalawan ka nu jadi indung. Kalakuan séjénna anu goréng téh nyaéta resep pisan ngadukeun domba. Dina hiji poé, Égon indit bari nuntun domba jalma anu begang lantaran teu diurus muru ka tegalan paranti manéhna ngadiukeun domba. “Héy, Ro. Yu urang adukeun deui domba téh,” ceuk Egon ka Suhro nu geus nyampak di éta tempat. “Ké heula atuh Gon, domba kuring mah can seuseuheun satuan,” jawab Suhro. “Allah…teu pira ogé sato atuh, Ro. Keur naon dipikanyaah ogé, domba mah moal ngartieun ieuh!” “Enya ari moal ngartieun téa mah, tapi sarua baé jeung urang hayangeun baranghakan.” “Bener, Ro. Sok lah geura prung adukeun, ngarah ramé yeuh!” ceuk Si Aron ngahatéan. Akhirnya Suhro éléh déét. Domba maranéhna nu can seubeuh nyatuan téh dipaksa sangkan diadu. Bletak…bletak…sora tanduk diadu matak linu kadéngéna. Suhro, Égon jeung Aron mah teu boga kapur sok komo karunya. Maranéhna anggur ting aréngklak bari sareuri suka pisan ningali domba nu keur silih teunggar téh. Lila ogé diadu éta domba téh. Akhirnya domba Égon béakeun tenaga, tuluy lumpat ngajauhan domba Suhro. Suhro jeung Aron ngékéak Égon nu lumpat ngudag domba adu lumpat kana rungkun. “Héy ! Néangan saha manéh ?” teu kanyahoan aya nu nyentak ka Égon. Égon ngalieuk ka lebah datangna éta sora. Gebeg manéhna ngarénjag, sabab nempo hiji lalaki sembada sarta beungeutna perenges pikasieuneun. Palaku utama dina éta dongéng nyaéta?

  1. Egon
  2. Suhro
  3. Aron
  4. Indungna
  5. Semua jawaban benar
BACA JUGA :  Indonesia Merupakan Negara Dengan Kekayaan Laut Yang Begitu Besar Pemaksimalan Potensi Laut Dapat Dilakukan Dengan?

Jawaban: A. Egon.

Dilansir dari Ensiklopedia, baca masing teleb sempalan dongéng di handap ! baheula, di hiji kampung aya saurang budak lalaki. égon ngaran éta budak téh. hanjakal éta budak téh kacida malesna sarta sok ngalawan ka nu jadi indung. kalakuan séjénna anu goréng téh nyaéta resep pisan ngadukeun domba. dina hiji poé, égon indit bari nuntun domba jalma anu begang lantaran teu diurus muru ka tegalan paranti manéhna ngadiukeun domba. “héy, ro. yu urang adukeun deui domba téh,” ceuk egon ka suhro nu geus nyampak di éta tempat. “ké heula atuh gon, domba kuring mah can seuseuheun satuan,” jawab suhro. “allah…teu pira ogé sato atuh, ro. keur naon dipikanyaah ogé, domba mah moal ngartieun ieuh!” “enya ari moal ngartieun téa mah, tapi sarua baé jeung urang hayangeun baranghakan.” “bener, ro. sok lah geura prung adukeun, ngarah ramé yeuh!” ceuk si aron ngahatéan. akhirnya suhro éléh déét. domba maranéhna nu can seubeuh nyatuan téh dipaksa sangkan diadu. bletak…bletak…sora tanduk diadu matak linu kadéngéna. suhro, égon jeung aron mah teu boga kapur sok komo karunya. maranéhna anggur ting aréngklak bari sareuri suka pisan ningali domba nu keur silih teunggar téh. lila ogé diadu éta domba téh. akhirnya domba égon béakeun tenaga, tuluy lumpat ngajauhan domba suhro. suhro jeung aron ngékéak égon nu lumpat ngudag domba adu lumpat kana rungkun. “héy ! néangan saha manéh ” teu kanyahoan aya nu nyentak ka égon. égon ngalieuk ka lebah datangna éta sora. gebeg manéhna ngarénjag, sabab nempo hiji lalaki sembada sarta beungeutna perenges pikasieuneun. palaku utama dina éta dongéng nyaéta egon.

BACA JUGA :  Lagu "Tari Tepuk Tangan" Diciptakan Oleh?

Dijawab Oleh : Kunjaw

Leave a Comment