Bacalah teks berikut ini! Anies Baswedan lahir dengan dengan nama lengkap Anies Rasyid Baswedan. Ia dilahirkan pada tanggal 7 Mei 1969 di Kuningan, provinsi Jawa Barat. Ia merupakan anak pertama dari Rasyid Baswedan dan Aliyah Rasyid. Anies Baswedan memulai pendidikan formalnya menjelang usia lima tahun. Ia masuk ke sekolah TK Masjid Syuhada di Kota Baru, Yogyakarta. Kemudian, memasuki usia 6 tahun Anies sekolah di SD Laboratori Yogyakarta. Tamat dari SD, Anies melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Anies melanjutkan masa SMA-nya di SMAN 2 Yogya. Anies kemudian melanjutkan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) di Fakultas Ekonomi. Sewaktu jadi mahasiswa UGM, Anies mendapatkan beasiswa Japan Airlines Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas dibidang Asian Studies di Universitas Sophia di Tokyo , Jepang. Penggalan teks di atas yang paling tepat termasuk ke dalam jenis teks?

Bacalah teks berikut ini! Anies Baswedan lahir dengan dengan nama lengkap Anies Rasyid Baswedan. Ia dilahirkan pada tanggal 7 Mei 1969 di Kuningan, provinsi Jawa Barat. Ia merupakan anak pertama dari Rasyid Baswedan dan Aliyah Rasyid. Anies Baswedan memulai pendidikan formalnya menjelang usia lima tahun. Ia masuk ke sekolah TK Masjid Syuhada di Kota Baru, Yogyakarta. Kemudian, memasuki usia 6 tahun Anies sekolah di SD Laboratori Yogyakarta. Tamat dari SD, Anies melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Anies melanjutkan masa SMA-nya di SMAN 2 Yogya. Anies kemudian melanjutkan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) di Fakultas Ekonomi. Sewaktu jadi mahasiswa UGM, Anies mendapatkan beasiswa Japan Airlines Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas dibidang Asian Studies di Universitas Sophia di Tokyo , Jepang. Penggalan teks di atas yang paling tepat termasuk ke dalam jenis teks?

  1. Fiksi
  2. Nonfiksi
  3. Faksi
  4. Hybrid
  5. Biografi fiksi

Jawaban: C. Faksi.

Dilansir dari Ensiklopedia, bacalah teks berikut ini! anies baswedan lahir dengan dengan nama lengkap anies rasyid baswedan. ia dilahirkan pada tanggal 7 mei 1969 di kuningan, provinsi jawa barat. ia merupakan anak pertama dari rasyid baswedan dan aliyah rasyid. anies baswedan memulai pendidikan formalnya menjelang usia lima tahun. ia masuk ke sekolah tk masjid syuhada di kota baru, yogyakarta. kemudian, memasuki usia 6 tahun anies sekolah di sd laboratori yogyakarta. tamat dari sd, anies melanjutkan pendidikannya di smp negeri 5 yogyakarta. anies melanjutkan masa sma-nya di sman 2 yogya. anies kemudian melanjutkan kuliahnya di universitas gadjah mada (ugm) di fakultas ekonomi. sewaktu jadi mahasiswa ugm, anies mendapatkan beasiswa japan airlines foundation untuk mengikuti kuliah musim panas dibidang asian studies di universitas sophia di tokyo , jepang. penggalan teks di atas yang paling tepat termasuk ke dalam jenis teks faksi.

BACA JUGA :  Baca masing teleb sempalan dongéng di handap ! Baheula, di hiji kampung aya saurang budak lalaki. Égon ngaran éta budak téh. Hanjakal éta budak téh kacida malesna sarta sok ngalawan ka nu jadi indung. Kalakuan séjénna anu goréng téh nyaéta resep pisan ngadukeun domba. Dina hiji poé, Égon indit bari nuntun domba jalma anu begang lantaran teu diurus muru ka tegalan paranti manéhna ngadiukeun domba. “Héy, Ro. Yu urang adukeun deui domba téh,” ceuk Egon ka Suhro nu geus nyampak di éta tempat. “Ké heula atuh Gon, domba kuring mah can seuseuheun satuan,” jawab Suhro. “Allah...teu pira ogé sato atuh, Ro. Keur naon dipikanyaah ogé, domba mah moal ngartieun ieuh!” “Enya ari moal ngartieun téa mah, tapi sarua baé jeung urang hayangeun baranghakan.” “Bener, Ro. Sok lah geura prung adukeun, ngarah ramé yeuh!” ceuk Si Aron ngahatéan. Akhirnya Suhro éléh déét. Domba maranéhna nu can seubeuh nyatuan téh dipaksa sangkan diadu. Bletak...bletak...sora tanduk diadu matak linu kadéngéna. Suhro, Égon jeung Aron mah teu boga kapur sok komo karunya. Maranéhna anggur ting aréngklak bari sareuri suka pisan ningali domba nu keur silih teunggar téh. Lila ogé diadu éta domba téh. Akhirnya domba Égon béakeun tenaga, tuluy lumpat ngajauhan domba Suhro. Suhro jeung Aron ngékéak Égon nu lumpat ngudag domba adu lumpat kana rungkun. “Héy ! Néangan saha manéh ?” teu kanyahoan aya nu nyentak ka Égon. Égon ngalieuk ka lebah datangna éta sora. Gebeg manéhna ngarénjag, sabab nempo hiji lalaki sembada sarta beungeutna perenges pikasieuneun. Palaku utama dina éta dongéng nyaéta?

Dijawab Oleh : Kunjaw

Leave a Comment