Buku itu bisa menjadikan kita pandai dan berwawasan luas. Kata berimbuhan me-kan pada kalimat di atas berarti?

Baca Juga :  Wacanen teks profil tokoh ing ngisor iki sing titi!Widodo Basuki lair ing Trenggalek tanggal 18 Juli 1967. Anak saka ibu Asilah lan bapak S. Muchtarom. Nalika dadi mahasiswa ing kampus STKS (Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya) Widodo Basuki kerep banget makili kegiyatan-kegiyatan penting, ing antarane yaiku siji-sijine wakil mahasiswa seni ing acara lokakarya desain poster ing Konsulat Jerman ing Surabaya. Widodo Basuki klebu pangripta sastra Jawa modern sing produktif. Rasa kuwatire Widodo marang eksistensi sastra Jawa kang dianggep masyarakat mung perangan saka sastra Indonesia, ndadekake Widodo Basuki produktif sajrone ngripta karya sastra Jawa sing nduweni kualitas. Bab iku bisa dideleng soko akehe karya karya Widodo Basuki sing wis diripta, lan kamot ing kalawarti kayata Jayabaya lan Panjebar Semangat. Karya-karyane arupa geguritan, cerkak, naskah drama, wacan bocah, cerbung, crita wayang, artikel sastra, lan akeh liyane. Asil karyane Widodo Basuki akeh nengenake perkara-perkara sing gegayutan karo pengalaman urip. Perkara-perkara kasebut awujud gegambaran sosial sing kedadeyan ana ing bebrayan. Salah sawijine ngenani panguripane wong bale wisma.(Sumber: Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Anugerah Sutasoma 2021, halaman 18).Babagan sing narik kawigaten tumrap tokoh Widodo Basuki yaiku?

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  Landslides in Indonesia leading geologist has explained in the media that the government should pay attention and inform villagers of the dangers of building homes on mountain slopes. The government should also consider geological and topographical conditions in the relevant areas. Indeed the government takes its duties lightly where village conditions are concerned. The inhabitants of villages should be informed regularly that cutting trees in and around a village should be prohibited. Having travelled extensively in Sumatra, Sulawesi, Kalimantan and throughout Java, I have witnessed that in and around many villages on mountain slopes no trees are visible as these were cut down a long time ago to be used as cooking fuel besides being used to construct homes.No reforestation has ever taken place and this is due to the government’s lack of education of villagers about this important issue. Geological and topographical conditions and the importance of reforestation are paramount. The government also fails to inform and teach these villagers about the danger of landslides.These mountain slopes where no tree is standing are killing zones, especially in the rainy season, and natural disasters are bound to happen. It is not too late to inform villagers that reforestation is a must and that studying geological and topographical conditions in the area before constructing a home is extremely important. Ignorant villagers cannot be blamed. What is the text mainly discussed?

Leave a Comment