FESTIVAL KONFERENSI ASIA AFRIKA Museum Konferensi Asia Afrika (MKAA), dina poe Rebo (4/8), mitembeyan Program Festival Konferensi Asia Afrika (KAA) 2010 nu boga tema “Cerita Kota”. Eta program anu alpukahna ku MKAA rukun gawe jeung netzwerk katut Smart Converter teh minangka program advokasi di bidang diplomasi publik. Project Officer FKAA 2010, Deddy Mulyana Surya, netelakeun, program FKAA miboga tujuan pikeun ngageuing deui ajen historis jeung modal politis Konferensi Asia Afrika nu lumangsung di Bandung tahun 1955. Rukun agawe papada negara di Asia Afrika, tetela bisa dijadikeun modal pikeun ngawangun daya saing bangsa ku cara mateakeun sector atikan jeung industri kreatif Lian ti eta, minangka festival international, FKAA ge dipiharep leuwih nyambungkeun dangiang Bandung minangka ibukota Asia Afrika. Ku ayana FKAA, sing bias leuwih ngarojong jeung muka jaringan di antara masyarakat Asia Afrika, serta ngajadikeun MKAA minangka puseur beungkeutan warga Asia Afrika. Program FKAA leuwinotog kana model kampanye jeung advokasi. Eta hal teh luyu jeung udagan program sangkan ngarojong katut ngageuing peran jeung inisiatif public,” pokna. Dina FKAA, program nu dilaksanakeun teh sifatna lain pola sentralistik, tapi ngagunakeun pola sel. Pangna kitu, malar nu jadi kekuatan program teh justru ayana di unggal wilayah katut kelompok masyarakat nu dikokolakeun kalawan ngadumaniskeun potensi masyarakat, pemerintah, swasta, jeung lembaga formal sejenna. Sosialisasi jeung kampanye ngeunaan Konferensi Asia Afrika jeung diplomasi publik ka masarakat teh dilakonan ku cara ngayakeun dua kagiatan, nyaeta Young Diplomacy (YD) jeung The Teacher”s Way (TTW). Kampanye dilaksanakeun kalawan ngayakeun workshop jeung kompetisi nu baris mengukur tingkat pemahaman para siswa jeung guru ngeunaan diplomasi publik. Kepala MKAA Isman Pasha, ngeceskeun, YD teh program enggoning mateakeun rumaja ku cara workshop jeung kompetisi pilem pondok. Target baris diiluan ku 400 pelajar atawa 80 tim ti SMA/SMK sa-Kota Bandung. YD dipuhareup ngadorong peserta lain jadi diplomat unggul nu enya-enya paham potensi bangsa Indonesia serta midangkeun eta potensi ka masyarakat internasional. “Ari TTW mah pikeun para guru malar ngawangun kreativitas pangajaran sual diplomasi publik. Diplomasi teh lain wae urusan pamarentah, da saenyana mah sakur warga teh minangka diplomat ku cara atur wedangan sewing-sewangan,” pokna.*** R. Agam. Dicutat tina Galura edisi 1, Agustus 2010, kaca 10. Sosialisasi jeung kampanye ngeunaan Konferensi Asia Afrika katut diplomasi public ka masarakat teh dilakonan ku cara ngayakeun dua kagiatan nyaeta?

FESTIVAL KONFERENSI ASIA AFRIKA Museum Konferensi Asia Afrika (MKAA), dina poe Rebo (4/8), mitembeyan Program Festival Konferensi Asia Afrika (KAA) 2010 nu boga tema “Cerita Kota”. Eta program anu alpukahna ku MKAA rukun gawe jeung netzwerk katut Smart Converter teh minangka program advokasi di bidang diplomasi publik. Project Officer FKAA 2010, Deddy Mulyana Surya, netelakeun, program FKAA miboga tujuan pikeun ngageuing deui ajen historis jeung modal politis Konferensi Asia Afrika nu lumangsung di Bandung tahun 1955. Rukun agawe papada negara di Asia Afrika, tetela bisa dijadikeun modal pikeun ngawangun daya saing bangsa ku cara mateakeun sector atikan jeung industri kreatif Lian ti eta, minangka festival international, FKAA ge dipiharep leuwih nyambungkeun dangiang Bandung minangka ibukota Asia Afrika. Ku ayana FKAA, sing bias leuwih ngarojong jeung muka jaringan di antara masyarakat Asia Afrika, serta ngajadikeun MKAA minangka puseur beungkeutan warga Asia Afrika. Program FKAA leuwinotog kana model kampanye jeung advokasi. Eta hal teh luyu jeung udagan program sangkan ngarojong katut ngageuing peran jeung inisiatif public,” pokna. Dina FKAA, program nu dilaksanakeun teh sifatna lain pola sentralistik, tapi ngagunakeun pola sel. Pangna kitu, malar nu jadi kekuatan program teh justru ayana di unggal wilayah katut kelompok masyarakat nu dikokolakeun kalawan ngadumaniskeun potensi masyarakat, pemerintah, swasta, jeung lembaga formal sejenna. Sosialisasi jeung kampanye ngeunaan Konferensi Asia Afrika jeung diplomasi publik ka masarakat teh dilakonan ku cara ngayakeun dua kagiatan, nyaeta Young Diplomacy (YD) jeung The Teacher”s Way (TTW). Kampanye dilaksanakeun kalawan ngayakeun workshop jeung kompetisi nu baris mengukur tingkat pemahaman para siswa jeung guru ngeunaan diplomasi publik. Kepala MKAA Isman Pasha, ngeceskeun, YD teh program enggoning mateakeun rumaja ku cara workshop jeung kompetisi pilem pondok. Target baris diiluan ku 400 pelajar atawa 80 tim ti SMA/SMK sa-Kota Bandung. YD dipuhareup ngadorong peserta lain jadi diplomat unggul nu enya-enya paham potensi bangsa Indonesia serta midangkeun eta potensi ka masyarakat internasional. “Ari TTW mah pikeun para guru malar ngawangun kreativitas pangajaran sual diplomasi publik. Diplomasi teh lain wae urusan pamarentah, da saenyana mah sakur warga teh minangka diplomat ku cara atur wedangan sewing-sewangan,” pokna.*** R. Agam. Dicutat tina Galura edisi 1, Agustus 2010, kaca 10. Sosialisasi jeung kampanye ngeunaan Konferensi Asia Afrika katut diplomasi public ka masarakat teh dilakonan ku cara ngayakeun dua kagiatan nyaeta?

  1. Youth Diplomat (YD) jeung Teacing Way (TTW)
  2. Young Diplomacy (YD) jeung The Teacher’s Way (TTW).
  3. Yang Diplomacy (YD) jeung T-Shirt Way (TTW).
  4. Young Diplomat (YD) jeung The Teacher’s Way (TTW).
  5. Semua jawaban benar
BACA JUGA :  Penetapan dan pengesahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 merupakan penetapan dan pengesahan sebagai hasil kesepakatan bangsa Indonesia di BPUPKI yang berasal dari daerah dn golongan yang ada. Dengan demikian UUD NRI Tahun 1945 merupakan wujud?

Jawaban: B. Young Diplomacy (YD) jeung The Teacher’s Way (TTW)..

Dilansir dari Ensiklopedia, festival konferensi asia afrika museum konferensi asia afrika (mkaa), dina poe rebo (4/8), mitembeyan program festival konferensi asia afrika (kaa) 2010 nu boga tema “cerita kota”. eta program anu alpukahna ku mkaa rukun gawe jeung netzwerk katut smart converter teh minangka program advokasi di bidang diplomasi publik. project officer fkaa 2010, deddy mulyana surya, netelakeun, program fkaa miboga tujuan pikeun ngageuing deui ajen historis jeung modal politis konferensi asia afrika nu lumangsung di bandung tahun 1955. rukun agawe papada negara di asia afrika, tetela bisa dijadikeun modal pikeun ngawangun daya saing bangsa ku cara mateakeun sector atikan jeung industri kreatif lian ti eta, minangka festival international, fkaa ge dipiharep leuwih nyambungkeun dangiang bandung minangka ibukota asia afrika. ku ayana fkaa, sing bias leuwih ngarojong jeung muka jaringan di antara masyarakat asia afrika, serta ngajadikeun mkaa minangka puseur beungkeutan warga asia afrika. program fkaa leuwinotog kana model kampanye jeung advokasi. eta hal teh luyu jeung udagan program sangkan ngarojong katut ngageuing peran jeung inisiatif public,” pokna. dina fkaa, program nu dilaksanakeun teh sifatna lain pola sentralistik, tapi ngagunakeun pola sel. pangna kitu, malar nu jadi kekuatan program teh justru ayana di unggal wilayah katut kelompok masyarakat nu dikokolakeun kalawan ngadumaniskeun potensi masyarakat, pemerintah, swasta, jeung lembaga formal sejenna. sosialisasi jeung kampanye ngeunaan konferensi asia afrika jeung diplomasi publik ka masarakat teh dilakonan ku cara ngayakeun dua kagiatan, nyaeta young diplomacy (yd) jeung the teacher”s way (ttw). kampanye dilaksanakeun kalawan ngayakeun workshop jeung kompetisi nu baris mengukur tingkat pemahaman para siswa jeung guru ngeunaan diplomasi publik. kepala mkaa isman pasha, ngeceskeun, yd teh program enggoning mateakeun rumaja ku cara workshop jeung kompetisi pilem pondok. target baris diiluan ku 400 pelajar atawa 80 tim ti sma/smk sa-kota bandung. yd dipuhareup ngadorong peserta lain jadi diplomat unggul nu enya-enya paham potensi bangsa indonesia serta midangkeun eta potensi ka masyarakat internasional. “ari ttw mah pikeun para guru malar ngawangun kreativitas pangajaran sual diplomasi publik. diplomasi teh lain wae urusan pamarentah, da saenyana mah sakur warga teh minangka diplomat ku cara atur wedangan sewing-sewangan,” pokna.*** r. agam. dicutat tina galura edisi 1, agustus 2010, kaca 10. sosialisasi jeung kampanye ngeunaan konferensi asia afrika katut diplomasi public ka masarakat teh dilakonan ku cara ngayakeun dua kagiatan nyaeta young diplomacy (yd) jeung the teacher’s way (ttw)..

BACA JUGA :  Saling Menghormati Antar Pemeluk Agama Dapat Diwujudkan Dengan?

Dijawab Oleh : Kunjaw

Leave a Comment