Pada Dasarnya Manusia Melakukan Kegiatan Komunikasi Sejak?

Pada dasarnya manusia melakukan kegiatan komunikasi sejak?

  1. Lahir ke dunia
  2. Pertama kali mengenal orang
  3. Pertama kali dapat berbicara
  4. Saat bekerja
  5. Semua jawaban benar

Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: A. Lahir ke dunia.

Dari hasil voting 987 orang setuju jawaban A benar, dan 0 orang setuju jawaban A salah.

Pada dasarnya manusia melakukan kegiatan komunikasi sejak lahir ke dunia.

Pembahasan dan Penjelasan

Jawaban A. Lahir ke dunia menurut saya ini yang paling benar, karena kalau dibandingkan dengan pilihan yang lain, ini jawaban yang paling pas tepat, dan akurat.

Jawaban B. Pertama kali mengenal orang menurut saya ini 100% salah, karena sudah melenceng jauh dari apa yang ditanyakan.

Jawaban C. Pertama kali dapat berbicara menurut saya ini juga salah, karena dari buku yang saya baca ini tidak masuk dalam pembahasan.

Jawaban D. Saat bekerja menurut saya ini salah, karena dari apa yang ditanyakan, sudah sangat jelas jawaban ini tidak saling berkaitan.

Jawaban E. Semua jawaban benar menurut saya ini salah, karena setelah saya cari di google, jawaban tersebut lebih tepat digunkan untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa disimpulkan pilihan jawaban yang benar adalah A. Lahir ke dunia

Jika masih punya pertanyaan lain, kalian bisa menanyakan melalui kolom komentar dibawah, terimakasih.

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  Baca teks ieu di handap kalawan gemet!Kampung Naga Salah sahiji kampung adat di Jawa Barat anu masih nyekel kuat adat kabiasaan karuhun nya éta Kampung Naga. Ieu lembur pernahna di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Dipercaya ku wargana tokoh nu ngadegkeun ieu lembur téh nya éta Éyang dalem Singaparna. Diantara adat kabiasaan nu dijaga téh nya éta tatacara ngawangun imah. Mun ngawangun imah dijieun kudu tina bahan awi atawa kai. Nyanggirahna ka beulah kaler atau kidul. Bahana imah, teu meunang tina bahan tembok atawa (gedong), sanajan mampu. Bentuk wangunan suhunan imah, disebutna suhunan julang ngapak. Hateup (atap) imah dijieun tina nipah atawa ijuk. Bilik pipinding imah mangrupa bilik anyaman sasag. Ari kasenian nu tara di tangkap nya éta seni wayang golék jeung pencak silat, sabab aya salah sahiji alat nu bakal ditabeuh nyatana alat musik goong. Kasenian nu sok di tangkap diantarana terebang, beluk, jeung réngkong. Mun rék asup ka kampung Naga kudu ngaliwatan séséngkéd nu jumlahna lobana 439 réana. Kampung Naga perenahna di Kecamatan ... Kabupatén Tasikmalaya?

Leave a Comment